| 

 
 

Vid universitetet finns en antagningsordning för utbildningen på forskarnivå med regler som gäller för samtliga fakulteter.

Universitets gemensamma antagningsordning för utbildningen på forskarnivå kompletteras fakultetsvis med regler för antagning till utbildningen.

För att bli antagen till utbildningen på forskarnivå vid juridiska fakulteten krävs att sökanden har dels grundläggande behörighet, dels den särskilda behörighet som Juridiska fakultetsstyrelsen har fastställt. Vidare krävs att sökanden har den förmåga i övrigt som behövs för att tillgodogöra sig utbildningen.

För att bli antagen till utbildningen på forskarnivå krävs dessutom att sökanden i samband med antagningen anställs som doktorand eller bedöms ha motsvarande långsiktiga finansiering för utbildningen.

Sökande med svensk juristexamen/juris kandidatexamen ska ha uppnått ett genomsnittligt betyg om Ba på utbildningens obligatoriska kurser. Sökande med annan examen ska i jämförliga delar av utbildningen ha uppnått i huvudsak motsvarande betygsnivå.  Endast om särskilda skäl föreligger kan nämnden medge undantag från detta betygskrav.


Frågor om antagning prövas av nämnden för utbildningen på forskarnivå, normalt i samband med beslut om anställning som doktorand. Utlysning av anställning som doktorand sker som regel en gång om året. Specifikt datum för utlysningen bestäms inför varje utlysningstillfälle av nämnden. Undantag från utlysning kan göras med hänsyn till kontraktsmässiga bindningar i förhållande till externa finansiärer.

 

Ansökan om antagning till utbildningen på forskarnivå för doktorsexamen eller licentiatexamen görs på särskilt ansökningsformulär.

Den som överväger att söka till utbildningen bör börja med att ta kontakt med någon av studierektorerna för utbildningen på forskarnivå vid fakulteten för att diskutera och få mer information om utbildningen och ansökningsprocessen. Ett väl genomfört examensarbete kan många gånger vara ett en grund till ett bra avhandlingsämne.

Då antalet behöriga sökande överstiger antalet lediga utbildningsplatser ska ett urval ske baserat på en granskning av de sökandes meriter. I enlighet med högskoleförordningens bestämmelser och antagningsordningen avseende utbildning på forskarnivå vid Lunds universitet ska urvalet baseras på en bedömning av de sökandes förmåga att tillgodogöra sig utbildningen. För att styrka denna förmåga ska ansökan om antagning innehålla en projektbeskrivning, ett curriculum vitae, ett examensarbete eller annat skriftligt arbete samt angivande av minst en eller högst två referenspersoner. Projektbeskrivningen får inte överstiga fem sidor och ska skrivas på engelska språket eller svenska, danska eller norska språket. Mer information om projektbeskrivningen finns i riktlinjer för projektbeskrivningen.

Den sökandes förmåga att tillgodogöra sig utbildningen bedöms med ledning av följande bedömningsgrunder utan inbördes rangordning:

 

Sökandes allmänna kompetens:

·         kvalitet och innehåll i tidigare självständiga skriftliga arbeten, såsom examensarbetet

·         förmåga att aktivt delta i fakultetens forskningsmiljö

·         relevant utbildningsbakgrund och betyg

·         relevant arbetslivserfarenhet

 

Projektbeskrivningens vetenskapliga kvalitet:

·         förmåga att beskriva och problematisera gällande forskningsläge

·         tydlighet och logiskt sammanhang i formulering av syfte och forskningsfrågor

·         stringens i rättslig argumentation och analys

·         adekvans i val av metod och teori

·         förmåga till kreativitet och innovation i formuleringen av forskningsfrågor och angreppssätt

·         språklig begriplighet och formalia

 

Innan nämnden för utbildning på forskarnivå fattar beslut om antagning ska ärendet normalt beredas av en av nämnden tillsatt beredningsgrupp. Studierektor alternativt biträdande studierektor, ordförande alternativt vice ordförande i nämnden för utbildning på forskarnivå, en disputerad ledamot alternativt en disputerad suppleant i nämnden för utbildning på forskarnivå och en doktorandrepresentant alternativt en suppleant för doktoranderna i nämnden för utbildning på forskarnivå ingår i beredningsgruppen. Beredningsgruppen ska ha utsetts av nämnden för utbildning på forskarnivå innan utlysningen.

På förslag från beredningsgruppen fattar nämnden för utbildning på forskarnivå beslut om att inbjuda ett mindre antal av de sökande till en intervju. Nämnden för utbildning på forskarnivå kan härvid välja att bortse från beredningsgruppens förslag helt eller delvis. Kontakten mellan inbjudna sökande och lämpliga handledare ska skapas i omedelbar anslutning till denna tidpunkt, om det ej skett tidigare.

Inför intervjun inhämtar någon i en administrativ funktion referenser om de sökande. De inbjudna sökande intervjuas av nämnden för utbildning på forskarnivå vid ett personligt möte eller via strömmande media. Intervjun ska ta sin utgångspunkt i ansökan och syfta till att fördjupa nämndens kunskap om den sökande och hennes eller hans förmåga att tillgodogöra sig utbildningen. Efter intervjuerna beslutar nämnden för utbildning på forskarnivå om rangordningen bland de sökande och framlägger ett motiverat förslag till beslut om antagning av sökande till utbildningen på forskarnivå. Förslaget bör normalt delges de sökande minst två veckor innan beslut om antagning fattas och innehålla information om möjligheten att inom viss angiven tid till nämnden för utbildning på forskarnivå inkomma med erinran mot förslaget till antagning. Nämndens beslut fattas i enlighet med förslaget om inte sökandes erinran föranleder annat ställningstagande.